آسانسور آتشنشان

    آسانسور آتش نشان این بحث همواره برای طراحان و معماران ساختمان ها مطرح بوده است که آیا در هنگام بروز آتش سوزی در ساختمان امکان استفاده از آسانسور هابرای کمک به تخلیه ساکنین به خصوص افراد ناتوان و سالمندان که توانایی استفاده از پله های فرار و خروج از ساختمان ندارند، وجود دارد؟…