علل وقوع حوادث در پله برقی

علل وقوع حوادث در پله برقی   در بررسی علل وقوع حوادث می توان به سه حوزه اصلی شامل موارد ذیل اشاره نمود: 1. ضعف در طراحی 2. ضعف در سرویس و نگهداری 3. رفتار غلط مسافرین   حوادثی که بر اثر طراحی غلط پله برقی حادث می گردد… طراحی پله برقی شامل بخش های…